Loïc DANIEL- Bat B, appt B31 - 8 rue du Gohler 56400 Auray /